top of page

Voorwaarden

Overeenkomst tussen Gebruiker en www.linkcardz.com

Welkom op www.linkcardz.com. De website www.linkcardz.com (de "Site") bestaat uit verschillende webpagina's die worden beheerd door LinkCardz. www.linkcardz.com wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert zonder de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen (de "Voorwaarden"). Uw gebruik van www.linkcardz.com vormt uw akkoord met al deze voorwaarden. Lees deze voorwaarden aandachtig door en bewaar een kopie ervan ter referentie.

www.linkcardz.com is een e-commercesite.

Digitale visitekaartjes

Privacy

Uw gebruik van www.linkcardz.com is onderworpen aan het privacybeleid van LinkCardz. Lees ons privacybeleid, dat ook van toepassing is op de site en gebruikers informeert over onze praktijken voor het verzamelen van gegevens.

Elektronische communicatie

Het bezoeken van www.linkcardz.com of het verzenden van e-mails naar LinkCardz vormt elektronische communicatie. U stemt ermee in om elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die we u elektronisch, via e-mail en op de Site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

Jouw rekening

Als u deze site gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer, en u stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. U mag uw account niet toewijzen of anderszins overdragen aan een andere persoon of entiteit. U erkent dat LinkCardz niet verantwoordelijk is voor toegang van derden tot uw account die het gevolg is van diefstal of verduistering van uw account. LinkCardz en zijn medewerkers behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren of te annuleren, accounts te beëindigen of inhoud te verwijderen of te bewerken.

Kinderen onder de dertien

LinkCardz verzamelt niet bewust, zowel online als offline, persoonlijke informatie van personen jonger dan dertien jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u www.linkcardz.com alleen gebruiken met toestemming van een ouder of voogd.

Annulerings-/terugbetalingsbeleid

Annuleer op elk moment een maandelijks abonnement.

Links naar sites van derden/diensten van derden

www.linkcardz.com kan links bevatten naar andere websites ("Gelinkte Sites"). De Gelinkte Sites zijn niet onder de controle van LinkCardz en LinkCardz is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een gelinkte site. LinkCardz verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele manier de goedkeuring door LinkCardz van de site of enige associatie met de exploitanten ervan.

Bepaalde diensten die via www.linkcardz.com beschikbaar worden gesteld, worden geleverd door sites en organisaties van derden. Door gebruik te maken van een product, dienst of functionaliteit die afkomstig is van het domein www.linkcardz.com, erkent u en stemt u ermee in dat LinkCardz dergelijke informatie en gegevens mag delen met een derde partij waarmee LinkCardz een contractuele relatie heeft om het gevraagde product of de gevraagde dienst te leveren. , of functionaliteit namens gebruikers en klanten van www.linkcardz.com.

Geen onrechtmatig of verboden gebruik/intellectueel eigendom

U krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van www.linkcardz.com strikt in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Als voorwaarde voor uw gebruik van de Site, garandeert u LinkCardz dat u de Site niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is door deze Voorwaarden. U mag de Site niet gebruiken op een manier die de Site zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten of het gebruik en genot van de Site door een andere partij zou kunnen belemmeren. U mag op geen enkele manier materialen of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen die niet opzettelijk via de Site beschikbaar zijn gesteld of zijn verstrekt.

Alle inhoud die deel uitmaakt van de Service, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen, evenals de compilatie daarvan, en alle software die op de Site wordt gebruikt, is eigendom van LinkCardz of zijn leveranciers en wordt beschermd door auteursrecht en andere wetten die intellectuele eigendom en eigendomsrechten te beschermen. U stemt ermee in alle auteursrechten en andere eigendomskennisgevingen, legenda's of andere beperkingen in dergelijke inhoud in acht te nemen en na te leven en u zult hierin geen wijzigingen aanbrengen.

U mag de inhoud op de site niet wijzigen, publiceren, verzenden, reverse-engineeren, deelnemen aan de overdracht of verkoop, afgeleide werken maken of op enigerlei wijze exploiteren. LinkCardz-inhoud is niet voor wederverkoop. Uw gebruik van de site geeft u niet het recht om onbevoegd gebruik te maken van beschermde inhoud, en in het bijzonder zult u geen eigendomsrechten of attributiekennisgevingen in inhoud verwijderen of wijzigen. U gebruikt beschermde inhoud uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik en zult geen ander gebruik van de inhoud maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LinkCardz en de eigenaar van het auteursrecht. U stemt ermee in dat u geen eigendomsrechten verwerft op beschermde inhoud. We verlenen u geen licenties, expliciet of impliciet, op het intellectuele eigendom van LinkCardz of onze licentiegevers, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden.

Accounts van derden

U kunt uw LinkCardz-account koppelen aan accounts van derden. Door uw LinkCardz-account te koppelen aan uw account van derden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u instemt met de voortdurende vrijgave van informatie over u aan anderen (in overeenstemming met uw privacy-instellingen op die sites van derden). Als u niet wilt dat informatie over uzelf op deze manier wordt gedeeld, gebruik deze functie dan niet.

Internationale gebruikers

De Service wordt gecontroleerd, geëxploiteerd en beheerd door LinkCardz vanuit onze kantoren in de VS. Als u toegang krijgt tot de Service vanaf een locatie buiten de VS, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten. U stemt ermee in dat u de LinkCardz-inhoud die toegankelijk is via www.linkcardz.com niet zult gebruiken in enig land of op enige manier die is verboden door toepasselijke wetten, beperkingen of voorschriften.

vrijwaring

U stemt ermee in LinkCardz, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en derden te vrijwaren, verdedigen en onschadelijk te houden voor alle verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten) die verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van of onvermogen om de site of diensten te gebruiken, door u geplaatste gebruikersposts, uw schending van enige voorwaarden van deze overeenkomst of uw schending van rechten van een derde partij, of uw schending van toepasselijke wetten, regels of voorschriften. LinkCardz behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door jou, in welk geval je volledig meewerkt met LinkCardz bij het doen gelden van beschikbare verdedigingen.

Arbitrage

In het geval dat de partijen niet in staat zijn om enig geschil tussen hen op te lossen dat voortvloeit uit of met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, of enige bepaling hiervan, hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins bij wet of in billijkheid voor schadevergoeding of enige andere vergoeding, dan zal een dergelijk geschil alleen worden opgelost door definitieve en bindende arbitrage in overeenstemming met de Federal Arbitration Act, uitgevoerd door een enkele neutrale arbiter en beheerd door de American Arbitration Association, of een vergelijkbare arbitragedienst die door de partijen is geselecteerd, op een locatie die onderling is overeengekomen door de feestjes. De uitspraak van de arbiter is definitief en er kan een uitspraak over worden gedaan in elke bevoegde rechtbank. In het geval dat een juridische of billijke actie, procedure of arbitrage voortvloeit uit of betrekking heeft op deze Algemene voorwaarden, heeft de winnende partij het recht om haar kosten en redelijke advocaatkosten te verhalen. De partijen komen overeen om alle geschillen en vorderingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of alle geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, direct of indirect, te bemiddelen, met inbegrip van vorderingen wegens onrechtmatige daad die het gevolg zijn van deze Algemene Voorwaarden. De partijen zijn het erover eens dat de federale arbitragewet de interpretatie en handhaving van deze bepaling regelt. Het gehele geschil, inclusief de reikwijdte en afdwingbaarheid van deze arbitragebepaling, wordt beslecht door de arbiter. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na beëindiging van deze Algemene Voorwaarden.

Ontheffing van groepsvorderingen

Elke arbitrage onder deze Algemene Voorwaarden vindt plaats op individuele basis; class arbitrages en class/vertegenwoordigers/collectieve acties zijn niet toegestaan. DE PARTIJEN KOMEN OVEREEN DAT EEN PARTIJ UITSLUITEND CLAIMS KAN INSTELLEN TEGEN DE ANDER IN ELKAARS INDIVIDUELE HOEDANIGHEID, EN NIET ALS EEN AANVRAGER OF KLASSELID IN ENIGE VERKLARENDE KLASSE, COLLECTIEVE EN/OF VERTEGENWOORDIGERSPROCEDURE, ZOALS PRI-INATE VORM VAN EEN TEGEN DE ANDER. Verder, tenzij zowel u als LinkCardz anders overeenkomen, mag de arbiter niet meer dan de vorderingen van één persoon consolideren, en mag hij op geen enkele andere manier leiding geven aan enige vorm van een vertegenwoordiger of groepsprocedure.

Disclaimer van aansprakelijkheid

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. WIJZIGINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE HIERIN. LINKCARDZ EN/OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE SITE.

LINKCARDZ EN/OF HAAR LEVERANCIERS DOEN GEEN VERKLARINGEN OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFIEKEN OP DE SITE VOOR ENIG DOEL. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN ALLE DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFIEK GELEVERD "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDE. LINKCARDZ EN/OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFIEK, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID, GESCHIKTHEID

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZULLEN LINKCARDZ EN/OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, STRAFRECHTELIJKE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE SCHADE, ZONDER SCHADE, ZONDER SCHADE GEGEVENS OF WINST, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBONDEN MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE SITE, MET DE VERTRAGING OF ONMOGELIJKHEID OM DE SITE OF GERELATEERDE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, HET VERLENEN OF NIET VERLENEN VAN DIENSTEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFIEK VERKREGEN VIA DE SITE, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN LINKCARDZ OF EEN VAN HAAR ADVERTENTIES VAN SCHADE. OMDAT SOMMIGE STATEN/JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIGE GEDEELTE VAN DE SITE, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE SITE TE STAKEN.

Beëindiging/toegangsbeperking

LinkCardz behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot de Site en de gerelateerde diensten of enig gedeelte daarvan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, valt deze overeenkomst onder de wetten van de staat Texas en u stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie en locatie van rechtbanken in Texas in alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de site. Het gebruik van de Site is niet toegestaan in een rechtsgebied dat niet alle bepalingen van deze Voorwaarden uitvoert, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, deze sectie.

U stemt ermee in dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie bestaat tussen u en LinkCardz als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de Site. Op de nakoming van deze overeenkomst door LinkCardz zijn bestaande wetten en juridische procedures van toepassing, en niets in deze overeenkomst doet afbreuk aan het recht van LinkCardz om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, rechtbanken en wetshandhavingsinstanties met betrekking tot uw gebruik van de Site of informatie die aan LinkCardz is verstrekt. of verzameld door LinkCardz met betrekking tot dergelijk gebruik. Als enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard op grond van de toepasselijke wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, de garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen die hierboven zijn uiteengezet, dan wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de strekking van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst blijft van kracht.

Tenzij hierin anders aangegeven, vormt deze overeenkomst de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en LinkCardz met betrekking tot de Site en vervangt deze alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en LinkCardz met betrekking tot de Site . Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of in verband met deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk zijn gegenereerd en bewaard in gedrukte vorm. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle gerelateerde documenten in het Engels worden geschreven.

Wijzigingen in de voorwaarden

LinkCardz behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de voorwaarden waaronder www.linkcardz.com wordt aangeboden te wijzigen. De meest recente versie van de Voorwaarden vervangt alle eerdere versies. LinkCardz moedigt u aan om regelmatig de Voorwaarden te herzien om op de hoogte te blijven van onze updates.

Neem contact met ons op

LinkCardz verwelkomt uw vragen of opmerkingen over de Voorwaarden:

LinkCardz
15015 Westheimer Road., Suite I-2 Houston, Texas 77082

E-mailadres: info@linkcardz.com

Telefoonnummer: 832-328-8023

Van kracht vanaf 01 augustus 2021

bottom of page